Videreføring av Nord-Troms plankontor henger i en tynn tråd

Etter at Kvænangen- og Kåfjord kommunestyre sa nei til å videreføre Nord-Troms plankontor, er det opp til de øvrige kommunene å avgjøre om de ønsker å videreføre samarbeidet. Dette vil bli avgjort i løpet av høsten 2015. Rent praktisk flytter plankontoret ut av dagens kontorer i «Rejosbygget» over til kommunehuset 1. oktober. Der vil vi være frem til nyåret, og den videre skjebne er pr i dag uavklart.

Etableringen av Nord-Troms plankontor var et resultat av at kommunene i Nord-Troms over flere år hadde store utfordringer på plansiden. Dette gjaldt spesielt utarbeidelse og rullering av kommuneplanens samfunns- og arealdel. Årsaken var begrenset administrativ kapasitet i kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse.

Prosjektet skulle etter planen avsluttet 1. oktober 2015, – dvs. etter tre år, men styringsgruppa vedtok 1. september 2014 å videreføre prosjektet ut 2015.  Det ble nedsatt en intern evalueringsgruppe, og evalueringa ble overlevert styret i slutten av januar 2015. Vedlegg 1 – Evaluering av plankontoret behandlet i styre 26. jan 15

Evalueringsgruppa konkluderte med at det var grunnlag for å videreføre Nord-Troms plankontor, men leverte en delt innstilling til fremtidig organisering med følgende alternativer:

  • Nord-Troms plankontor videreføres med sentral organisering etter vertskommunemodellen
  • Nord-Troms plankontor videreføres med desentral organisering og omdannes til ansvarlig selskap eid av kommunene (IKS, AS)

Styret sluttet seg til evalueringsgruppa sin konklusjon om å videreføre plankontoret. Styreleder og daglig leder fikk i oppgave av styret å utarbeide et felles saksfremlegg for den videre organiseringa av plankontoret.

Saken vil i løpet av juni 2015 bli lagt frem for de respektive kommunestyrer med følgende felles innstilling om å videreføre plankontoret:

«Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur.

X kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» etter vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som vertskommune jf. alternativ 1 i saksfremlegget, dvs: Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter § 27 i Kommuneloven med en desentral organisering.

X kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, gjeldende fra 01.01.2016.»

Fasiten vet vi i dag – Kåfjord og Kvænangen har sagt nei, – og den videre skjebne er uavklart.