KS krever tiltak for bedre planlegging

Vi har sakset ut følgende nyhet fra Kommunal rapport av 27. mai 2014 – der over halvparten av kommunene mener de har for liten kapasitet til å drive planlegging. Til grunn for saken vises det til NIVI-Rapport 2014:1 – «Kartlegging av plankapasitet og plan-kompetanse i kommunene».

 

I følge Kommunenes Sentralforbund (KS) viser stor mangel på plankompetanse i kommunene. KS-styret foreslår flere tiltak for å gjøre noe med situasjonen:

  • Flere studieplasser og professorater.
  • Utrede en mentor- og traineeordning for kommunesektoren.
  • Samarbeidsprogram med Kommunaldepartementet og fylkeskommunene for å utvikle regionale planforum.

KS vil også flytte veiledningen om planlegging fra Fylkesmannen til fylkeskommunen.

Rådgiver Magne Langseth i NIVI-analyse har laget rapporten for KS. Han presenterte funnene i undersøkelsen på en plankonferanse tidligere i år. Hans konklusjon var da at større kommuner eller flere interkommunale plankontor er nødvendige for å sikre kvaliteten og rekrutteringen i den kommunale planleggingen.

Blant de viktigste funnene i undersøkelsen var manglende politisk interesse i kommunene, slik at planfeltet taper i den interne ressursprioriteringen. Krav fra private utbyggere og fra regionale og sentrale myndigheter binder opp mye av kapasiteten.

Undersøkelsen viser at 61 prosent av kommunene har 0,5 årsverk eller mindre til å drive samfunnsplanlegging.

For arealplanlegging er den tilsvarende andelen 32 prosent.

Dersom det legges til grunn at et fagmiljø må bestå av minst to personer, er det kun 28 prosent av kommunene som kan sies å ha et fagmiljø for å ivareta kommunens arealplanlegging.

54 prosent av kommunene sier at de i liten eller i svært liten grad opplever at de har nødvendig kapasitet i arealplanleggingen. 65 prosent mener det samme om samfunnsplanleggingen.

Opplevelse av manglende kapasitet øker med fallende kommunestørrelse. I kommunene med under 2.000 innbyggere rapporterer 65 prosent at de mangler nødvendig kapasitet i arealplanleggingen, mens tilsvarende tall for kommuner med over 30.000 innbyggere er 11 prosent.

Om interkommunalt samarbeid..

Om lag halvparten av kommunene har iverksatt tiltak for å styrke kommunens kapasitet og kompetanse på planfeltet. 19 prosent av kommunene vurderer å iverksette tiltak i nærmeste framtid, mens 33 prosent verken har eller vurderer å iverksette slike typer tiltak. Andel kommuner som har iverksatt tiltak er omtrent den samme uavhengig av kommunestørrelse. På spørsmål om hvilke tiltak kommunene mener er viktigst scorer interkommunalt samarbeid og bruk av faglige nettverk høyest. Endret kommunestruktur var ikke angitt som mulig tiltak. Det påpekes at det gjennom interkommunalt samarbeid kan bygges opp større og mer robuste fagmiljøer som legger til rette for å høste både kvalitetsmessige og økonomiske gevinster samtidig som forutsetningene for rekruttering bedres. Selv om erfaringene med og vurderingen av interkommunale samarbeidsordninger er gode er det i dag et beskjedent omfang av formelle interkommunale samarbeid om planfunksjonen.

Les rapporten NIVI rapport 2014-1 Plankompetanse og plankapasitet i kommunene